Przejdź do treści

Regulamin sklepu internetowego znowuwbiegu.pl/sklep

1. Postanowienia ogólne:

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://znowuwbiegu.pl/sklep/ i jest prowadzony przez Fundację Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu mieszczącą się przy ul. Odrzańskiej 13 lok. 2, 30-408 Kraków wpisaną do Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000749510, NIP: 6793175570, REGON: 381525090.

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania Klienta ze  Sklepu.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy)

1.4. Definicje:

1.4.1. Dzień roboczy –  jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

1.4.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.3. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.5. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adresem e-mail) i hasłem podanym przez Usługobiorcę/Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.6. PRODUKT – (1) dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, (2) bilet/dokument uprawniający osobę, która go nabyła do udziału w wydarzeniu organizowanym przez Usługodawcę.

1.4.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.8. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym:  https://znowuwbiegu.pl/sklep

1.4.9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA –Fundacja Centrum rehabilitacji Znowu w Biegu z siedzibą w Krakowie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Odrzańska 13 lok.2 30-408 Kraków ), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000749510; adres poczty elektronicznej: centrum@znowuwbiegu.pl telefon: 609 915 005

1.4.10. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się również odpowiednio umowę o dostarczanie Produktu Cyfrowego.

1.4.11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.12. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

1.4.14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. Konto Klienta

2.1. Dokonanie Zakupu możliwe tylko po zalogowaniu się na Konto Klienta, które Usługobiorca może założyć pod adresem: znowuwbiegu.pl

2.2. W celu założenia konta klienta konieczne jest:

  • wypełnienie formularza rejestracji dostępnego pod adresem: znowuwbiegu.pl,
  • wskazanie swojego adresu elektronicznego,
  • wprowadzenie hasła dostępu,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu, przez co rozumie się wyrażenie zgody na jego stosowanie.

2.3. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1, Klient otrzymuje na Adres elektroniczny wskazany w trakcie rejestracji wiadomość z potwierdzeniem rejestracji Konta Klienta. W celu dokończenia rejestracji Konta Klienta konieczne jest potwierdzenie rejestracji zgodnie z instrukcją zawartą w e-mailu.

2.4. Konto Klienta dostępne jest 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Zamówienie złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w ciągu 5 pierwszych dni roboczych następujących po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.5. Rejestracja odbywa się jednorazowo. Kolejne Zamówienia mogą być składane na podstawie uprzednio zarejestrowanego loginu i hasła Klienta. Login i hasło mają charakter poufny. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane ich ujawnieniem przez Klienta osobom trzecim.

2.6. Z chwilą potwierdzenia Konta Klienta, w trybie określonym podpunkcie 2.3, pomiędzy Klientem a Sprzedającym dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do Konta Klienta, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.7. Logowanie do Konta Klienta następuje przy użyciu danych, o których mowa w podpunkcie 2.1, a w szczególności loginu/nazwy Klienta oraz hasła dostępu.

2.8. W przypadku utraty hasła dostępu Klient ma możliwość odzyskania możliwości logowania do Konta Klienta za pomocą swojego Adresu elektronicznego podanego w formularzu rejestracyjnym.

2.9. Przesyłanie do Serwisu jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem jest zabronione.

2.10. Jakakolwiek ingerencja w Serwis, a w szczególności w jego funkcjonalności lub strukturę, jest zabroniona. Sprzedający zastrzega sobie prawo dochodzenia naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku działania Klienta.

3. Towary i cena

3.1. Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji. Sprzedający zastrzega możliwość czasowej niedostępności Towaru w żądanych przez Klienta: kolorystyce, rozmiarze, wersji językowej, ilości itp. Informacja o czasowej niedostępności Towaru udostępniona będzie na stronie Sklepu.

3.2. Dołożono wszelkich starań, aby opisy dostępnych w Sklepie produktów były prawdziwe i aktualne. Sklep nie odpowiada jednak za błędne podanie ich parametrów lub właściwości przez producenta.

3.3. Produkty przedstawione na zdjęciach umieszczonych w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać swoim wyglądem od oryginału.

3.4. Informacje o produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

3.5. Ceny wskazane w Sklepie zawierają podatek VAT i wyrażone są w walucie polskiej (PLN). Cena nie zawiera kosztów dostawy.

3.6. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena podana w Sklepie w chwili składania zamówienia przez Klienta. Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikacji cen Towaru, jak również do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienie złożone po dacie wejścia w życie zmiany ceny, akcji promocyjnej lub wyprzedaży.

4. Realizacja zamówień

4.1. Przeglądanie produktów oraz ich cen, a także dokonywanie ich zakupu jest możliwe bez rejestracji w Serwisie. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

 4.2. Sklep nie przyjmuje telefonicznie zamówień ani reklamacji.

4.3. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia. W  przypadku wydłużenia realizacji zamówienia Klient zostanie o tym poinformowany pocztą elektroniczną.

5. Zamawianie Towaru przez zarejestrowanych klientów:

5.1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Konta Klienta należy: zalogować się do Konta Klienta z wykorzystaniem loginu oraz hasła dostępu, dokonać wyboru danego produktu poprzez dodanie go do Koszyka, wskazać sposób dostawy spośród udostępnionych przez Sprzedającego, wskazać adres dostawy (jeśli jest inny od wskazanego w Koncie Klienta), wprowadzić dane do wystawienia faktury, wybrać Formę płatności spośród udostępnionych przez Sprzedającego i wreszcie potwierdzić zamówienie z wykorzystanie przycisku „Złóż zamówienie z zobowiązaniem zapłaty”.

5.2. Koszt dostarczenia przesyłki jest zgodny z cennikiem stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu oraz jest podawany Klientowi do wiadomości w momencie złożenia zamówienia i wyboru sposobu dostawy.

5.3. Dokonując finalizacji zakupu Klient jest zawsze informowany o łącznej kwocie do zapłaty, obejmującej cenę Towaru i koszty przesyłki.

5.4. Zamówienie Towaru jest możliwe jedynie po zaakceptowaniu przez Klienta Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki. Klient od chwili zaakceptowania niniejszego Regulaminu jest związany jego treścią.

5.5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W potwierdzeniu umieszczany jest wykaz produktów zamówionych przez Klienta, ich ceny jednostkowe, cena łączna, koszt i czas dostawy. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia pomiędzy Sprzedającym a Klientem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

5.6. Zamówienie złożone przez Klienta zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności Towaru Sprzedający zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu przy opisie danego Towaru, przy czym brak takiej informacji na stronie internetowej Sklepu nie oznacza, że dany Towar jest dostępny. W przypadku niedostępności Towaru, przy opisie którego nie było stosownej informacji, Klient zostanie powiadomiony e-mailem o braku możliwości zrealizowania Zamówienia.

5.7. W przypadku, gdy Klient chce zmienić zamówienie po jego potwierdzeniu powinien skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedającym z wykorzystaniem następujących danych: tel. 609 915 005 lub pod adresem email: centrum@znowuwbiegu.pl w celu ustalenia zakresu zmiany oraz nowej wartości zamówienia. Nie jest możliwa zmiana zamówienia po nadaniu przesyłki do Klienta.

5.8. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem złożenia Zamówienia przez Klienta Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

6. Płatności:

6.1. Klient powinien dokonać płatności za zamówiony Towar w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym otrzymał e-mail z potwierdzeniem przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia.

6.2. Brak płatności w terminie wskazanym w podpunkcie 7.1 spowoduje anulowanie zamówienia i będzie rozumiane jako odstąpienie Klienta od umowy. O anulowaniu zamówienia Sprzedający poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.3. Sprzedający oferuje następujące formy płatności:

  • Przelewy bankowe
  • Płatności elektroniczne

6.4. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia. Należność należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedającego 05 1140 2004 0000 3102 7811 5326 mBank

6.5. Klient dokonujący przelewu z konta zagranicznego musi poprzedzić numer konta Sklepu literami: „PL”, a także wpisać kod SWIFT banku, w którym funkcjonuje konto Sklepu: „mBank”.

6.6. Obsługa płatności elektronicznych odbywa się za pośrednictwem Serwisu Płatności Tpay.com. Dostępne w tym systemie formy płatności to:

karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;

szybkie przelewy (ePrzelewy): Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank), Płacę z Orange (mBank), Przelew24 (Bank Zachodni WBK), Przelew z BPH (Bank BPH), Płacę z iPKO (PKO BP), Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z PeoPay (Bank Pekao), Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank), Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING (ING Bank Śląski), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), iKO (PKO BP), Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A), Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A), BLIK (Polski Standard Płatności sp. z o.o.).

6.7. Sprzedający wyklucza możliwość dokonywania płatności gotówką.

6.8. Za realizację płatności uznaje się zaksięgowanie środków na koncie Sprzedającego.

6.9. Sprzedający lub operator systemu płatności elektronicznych poinformuje Klienta o zaksięgowaniu środków na koncie.

6.10. Sprzedający lub firma kurierska poinformuje Klienta o przygotowaniu przesyłki, a następnie o jej nadaniu na adres wskazany przez Klienta.

7. Zasady realizacji zamówień:

7.1. Termin realizacji zamówienia przez Sprzedającego wynosi 7 dni roboczych, nie dłużej jednak niż 30 dni od zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego. W przypadku przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, Klient ma prawo odstąpić od umowy.

7.2. Sprzedający może przekazać Towar Klientowi:

7.2.1. w siedzibie Sprzedającego do rąk własnych Klienta, za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem oraz wydruku potwierdzenia złożenia zamówienia;

7.2.2. w siedzibie Sprzedającego do rąk osoby wskazanej przez Klienta, za okazaniem upoważnienia do odbioru zamówienia, dokumentu ze zdjęciem oraz wydruku potwierdzenia złożenia zamówienia;

7.2.3. za pośrednictwem firmy kurierskiej zgodnie z cennikiem dostępnym w załączniku nr 1.

7.3. Wraz z Towarem Sprzedający przekaże Klientowi wszelkie dostępne mu dokumenty z nim związane, takie jak gwarancję producenta lub dystrybutora, instrukcję obsługi lub konserwacji Towaru a także oryginał dowodu zakupu (fakturę).

7.4. W przypadku niemożności realizacji zamówienia przez Sprzedającego poinformuje on o tym Klienta. Sprzedający zwróci Klientowi niezwłocznie otrzymane od niego środki pieniężne.

8. Odstąpienie od umowy, zwrot Towaru:

8.1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Towaru, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827 z późn. zm.). Wraz z Towarem Sprzedający prześle Klientowi pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy. Pouczenie stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu.

8.2. Klient ma prawo odstąpić od umowy wyłącznie, gdy zwracany Towar, ani jego oryginalne opakowanie nie są uszkodzone oraz gdy stan Towaru pozwala na dalszą jego sprzedaż. Oceny w tym zakresie dokonuje Sprzedający.

8.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej i powinno być złożone na formularzu „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”. Formularz stanowi Załącznik Nr 3 do Regulaminu. Wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz Klient ma obowiązek dołączyć do zwracanego Towaru.

8.4. W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek dostarczyć Towar wraz z oryginalnym opakowaniem, oryginałem dowodu zakupu (fakturą) oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy do siedziby Sprzedającego tj.: ul. Odrzańska 13 lok.2, 30-408 Kraków. Koszty przesyłki zwracanego Towaru ponosi Klient.

8.5. W razie odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci Klientowi poniesione koszty zamówienia. Zwrot poniesionych przez Klienta kosztów przesyłki nastąpi do kwoty najtańszej oferowanej przez Sprzedającego formy dostawy, chociażby Klient wybrał wcześniej inną, droższą (np. przesyłka ekspresowa). W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.

8.6. Zwrot kosztów zamówienia, o których mowa w ust. 6, nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego Towaru wraz z oryginałem dowodu zakupu, o ile Towar spełnia kryteria, o których mowa w podpunkcie 9.2

8.7. W razie dokonania przez Klienta zwrotu Towaru niespełniającego kryteriów, o których mowa w podpunkcie 9.2, Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów zamówienia, o których mowa w podpunkcie 9.6 a ponowny zwrot Towaru nastąpi na żądanie Klienta i po opłaceniu przez Klienta kosztów ponownej przesyłki.

9. Postępowanie reklamacyjne:

9.1. Klient może zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w Sklepie lub jego funkcjonalnościach.

9.2. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych. Po rozpatrzeniu reklamacji odpowiedź zostanie przesłana na Adres elektroniczny Klienta.

9.3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt jest niezgodny z umową (produkt wadliwy) Klient, z zastrzeżeniem opcji nieprawidłowego użytkowania Towaru przez Klienta, może realizować swoje uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku gdy Towar jest objęty gwarancją producenta lub dystrybutora Klient może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych lub z rękojmi Sprzedającego wedle własnego wyboru.

9.4. W celu złożenia reklamacji, gdy zakupiony Towar okazał się wadliwy, Klient powinien przesłać Sprzedającemu formularz reklamacyjny, w którym należy opisać stwierdzoną wadę lub wady Towaru. Formularz stanowi Załącznik Nr 4 do Regulaminu. Wypełniony formularz można przesłać w wersji papierowej na adres siedziby Sprzedającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan), na adres : centrum@znowuwbiegu.pl

9.5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego nastąpi w terminie 10 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedającego reklamowanego Towaru. O wyniku postępowania reklamacyjnego Sprzedający poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Załącznik Nr 1 – cennik koszty wysyłki

Załącznik Nr 2 – pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy

Załącznik Nr 3 – „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”.

Załącznik Nr 4 – formularz Reklamacji